Zanim zapoznasz się z regulaminem pamiętaj:

Tworzone rzeczy są prawdziwym arcydziełem i ręko-dziełem, dlatego często oprócz miłości i pasji jaka jest potrzebna do ich powstania niezbędnym składnikiem jest czas.

Unikatowe rzeczy nie rodzą się w ciągu jednego dnia, pamiętaj,  że ich tworzenie wymaga czasem tygodnia.

Niech to będzie wspaniały dzień :)

Izi, Izabela Szczepańska

REGULAMIN SKLEPU

 

 

§ 1
Postanowienia ogólne

 

1.   Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w Sklepie w przypadku Klientów, którzy jako adres wysyłki określili miejsce znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2.   Następujące pojęcia mają w niniejszym Regulaminie poniższe znaczenie:

a) Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

b) Klient - osoba korzystająca ze Sklepu, będąca osoba fizyczną, mającą pełną zdolność do czynności prawnej (a więc, co do zasady, która ukończyła 18. rok życia), osobą prawną lub jednostką organizacyjną, niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną.

c) Konsumentosoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221Kodeksu cywilnego).

d) Konto klientazbiór informacji o Kliencie, a także o czynnościach dokonywanych przez Klienta w ramach Sklepu (w tym: dane klienta służące realizacji składanych zamówień, historia zamówień, status realizacji zamówień w toku).

e) Sklep lub sklep internetowy - sklep internetowy, działający pod adresem www.iziartwear.pl, prowadzony przez Sprzedawcę, za pośrednictwem którego Sprzedawca oferuje towary Klientom;

f) Sprzedawca – Izabela Szczepańska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą "IziArtWear Izabela Szczepańska" z głównym zakładem pod adresem: ul. Limanowskiego 6/27, 30-534 Kraków NIP: 6792949377, Regon: 123182230, Tel +48 606-23-44-86, email: sklep@iziartwear.com

g) Towarytowary dostępne za pośrednictwem Sklepu.

3.   Podane w Sklepie ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, a wyłącznie zaproszenie do zawarcia umowy.

4.   Ceny w Sklepie podawane w polskich złotych, w wysokości brutto. Ceny te nie zawierają kosztu dostawy i dokonania płatności -, o wysokości których decyduje każdorazowo Klient przy dokonywaniu zamówienia. Ostateczna cena w odniesieniu do danej umowy sprzedaży Towarów określana jest w procesie składania oferty (zamówienia), zgodnie z §3 ust. 1 i 2.

 

§2

Rejestracja konta

 

1.   Klienci mają możliwość zarejestrowania się na witrynie Sklepu, co skutkuje założeniem Konta.

2.   Rejestracja następuje poprzez:

a) wypełnienie przez Klienta formularza rejestracyjnego, dostępnego na stronie Sklepu (formularz wyświetli się po wyborze odpowiedniej podstrony Sklepu lub w trakcie dokonywania zamówienia). Wymagane jest przy tym co najmniej wypełnienie pól oznaczonych jako obligatoryjne, Są to: imię i nazwisko lub firmę, adres zamieszkania, adres do wysyłki (jeżeli jest inny niż adres zamieszkania), oraz adres poczty elektronicznej, a w przypadku przedsiębiorców – także firma oraz NIP,

b) zaakceptowanie treści Regulaminu oraz polityki plików cookie.

3.   Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego, na adres poczty elektronicznej, podany przez Klienta, wysyłana jest wiadomość z prośbą o potwierdzenie podanych danych – poprzez kliknięcie zawartego w niej odesłania (linku). Konto klienta zostaje założone z chwilą potwierdzenia.

4.   Klient może usunąć swe konto w Sklepie w każdym czasie poprzez wysłanie odpowiedniego wezwania na adres:sklep@iziartwear.com

5.   Sprzedawca może usunąć Konto danego Klienta także w przypadku naruszenia przez niego Regulaminu, a w szczególności gdy Klient:

a) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów sklepu internetowego,

W takim wypadku, powtórna rejestracja jest niedopuszczalna.

6.   Usunięcie Konta nie wpływa na ważność wcześniejszych czynności prawnych, dokonanych przez Sprzedawcę z Klientem za pośrednictwem Sklepu.

 

§ 3
Składanie zamówień

 

1.   Klient może dokonywać zakupu towarów za pośrednictwem Sklepu. W tym celu, Klient powinien dodać poszczególne Towary do „koszyka”, a następnie zatwierdzić swój wybór poprzez kliknięcie odpowiedniej opcji, dostępnej na witrynie Sklepu.

2.   Po zatwierdzeniu listy wybranych Towarów, Klient powinien:

a) określić sposób dostawy

b) określić sposób płatności

c) potwierdzić aktualność danych, podanych przy rejestracji Konta, a także całkowitą cenę Towarów (koszty dostawy i dokonania płatności)

3.   Dokonanie czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, jest równoznaczne ze złożeniem Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży towarów umieszczonych w koszyku, po wyświetlonych przez system cenach, podanych kosztach dostawy itd. (zob. ust. 2 lit. c podpunkt ostatni powyżej).

4.   Z chwilą złożenia przez Klienta oferty zgodnie z ust. 3, do Klienta jest wysyłana wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres podany przez Klienta podczas rejestracji konta użytkownika sklepu internetowego, z pisemnym potwierdzeniem warunków złożonej oferty (zamówienia).

5.   Do zawarcia umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą dochodzi z chwilą akceptacji przez Sprzedawcę otrzymanej wcześniej oferty (zamówienia) - w formie wiadomości przesłanej pocztą elektroniczną na adres podany podczas rejestracji konta użytkownika sklepu internetowego. Potwierdzenie złożenia oferty (zamówienia), o którym mowa w ust. 4, nie jest równoznaczne z akceptacją oferty (zamówienia).

 

§4

Zapłata

 

1.   Sprzedawca przewiduje następujące sposoby płatności:

   płatność przelewem.

   system Paypal

Klient powinien oznaczyć wybrany sposób płatności w formularzu zamówienia.

2.   Koszt płatności uzależniony jest od wybranego sposobu płatności. Klient jest zawiadamiany o koszcie płatności danego Towaru przed złożeniem zamówienia, zgodnie z §3. Nadto, informacje o aktualnych stawkach dostępne są także przez cały czas na witrynie Sklepu.

3.   W przypadku płatności za pośrednictwem systemu Paypal lub przelewu internetowego, zapłata powinna być dokonana przed dostawą Towarów.

4.   W przypadku zwłoki Klienta w dokonaniu zapłaty, przekraczającej 7 dni robocze od akceptacji zamówienia przez Sprzedawcę, Sprzedawca ma prawo odstąpić umowy sprzedaży, o której mowa w §3 ust. 5 powyżej.

 

§5

Realizacja zamówienia i dostawa Towarów

1.   Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia Klienta niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży Towarów objętych zamówieniem niezwłocznie po uznaniu zapłaty za Towary na swym rachunku bankowym (w przypadku innych sposobów płatności).

2.   Sposób dostawy oraz adres, pod którym dostawa będzie dokonana, powinny być określone przez Klienta w formularzu zamówienia.

3.   Możliwe sposoby dostawy to:

   Przesyłka kurierska DPD.

4.   Koszt dostawy uzależniony jest od: wybranego sposobu dostawy oraz wybranego sposobu płatności. Klient jest zawiadamiany o koszcie dostawy danego Towaru przed złożeniem zamówienia, zgodnie z §3. Nadto, informacje o aktualnych stawkach dostępne są także przez cały czas na witrynie Sklepu.

5.   Czas realizacji zamówienia jest sumą czasu przekazania przesyłki dostawcy i czasu dostawy przesyłki przez dostawcę. Sprzedawca zobowiązuje się, że przekaże Towary dostawcy w terminie 14 dni roboczych od przyjęcia zamówienia do realizacji. Czas, w którym Towary wydane zostaną Klientowi przez dostawcę wynosi 20 dni.

6.   W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia w terminie określonym w ust. 5 powyżej, Sprzedawca może:

   poinformować o tym Klienta pocztą elektroniczną, na adres podany przy rejestracji Konta lub przy składaniu zamówienia i zwrócić Klientowi całą otrzymaną sumę pieniężną – chyba, że Klient wyrazi zgodę na przedłużenie czasu otrzymania Towaru. Dotyczy to w szczególności Towarów wymagających dostosowania do indywidualnych potrzeb konkretnego Klienta czyli pocket collection, izi dres, selfie shoes, puch marny, która jest realizowana na indywidualne zamówienie.

   zwolnić się ze zobowiązania realizacji zamówienia poprzez spełnienie świadczenia zastępczego, odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tą samą cenę. Klient może jednak wówczas odmówić przyjęcia świadczenia zastępczego i odstąpić od umowy na zasadach opisanych w §7, ze zwrotem Towaru na koszt Sprzedawcy.

7.   Adres, na który towar ma być wysłany, powinien znajdować się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 

 

§6
Odpowiedzialność za wady

 

1.   Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady Towarów w przypadku Klientów będących konsumentami na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, a w przypadku pozostałych Klientów – na zasadach określonych w ustawie z dnia 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny.

2.   Wady towarów (reklamacje) można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@iziartwear.com lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy podany w §1.

3.   W treści zgłoszenia reklamacyjnego Klient powinien, w miarę możliwości, podać:

   opis wady, w tym zwłaszcza: na czym wada polega, kiedy się ujawniła.

   datę ujawnienia wady.

   czego Klient żąda w związku ze złożeniem reklamacji

- przy czym brak któregokolwiek z powyższych elementów w zgłoszeniu reklamacyjnym, dokonanym przez Klienta będącego konsumentem, nie stanowi przeszkody dla rozpatrzenia reklamacji. Przesłanie kompletnej dokumentacji może jednak przyspieszyć postępowanie.

 

 

§7

Konsumenckie prawo odstąpienia

 

1.   Klient, będący konsumentem, może - zgodnie z brzmieniem ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22 poz. 271) - odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 90 dni od daty odbioru zamówionego Towaru. Do zachowania ww. terminu wystarczy wysłanie Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.

2.   W razie odstąpienia od umowy w trybie ust. 1 umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 90 dni.

3.   Obowiązek Sprzedawcy do zwrotu świadczenia Klienta, o którym mowa w ust. 2, obejmuje zarówno cenę Towaru, jak i wszelkie inne kwoty zapłacone przez Klienta tytułem umowy sprzedaży Towaru – w tym koszty pierwotnej wysyłki. Tym niemniej, jeżeli odstąpienie dotyczyło jedynie części Towarów wysłanych jedną paczką, Sprzedawca zwróci Klientowi tytułem kosztów pierwotnej wysyłki jedynie kwotę odpowiadającą kosztowi wysyłki zwracanego Towaru - którą Klient zobowiązany byłby zapłacić Sprzedawcy zamawiając tylko ten Towar.

4.   Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, o którym mowa w ust. 1, nie przysługuje Klientowi w przypadkach:

a) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1,

b) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,

c) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,

d) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,

e)świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,

f) dostarczania prasy,

g) usług w zakresie gier hazardowych.

 

 

§8

Wymiana towaru

 

1.   Klient, będący konsumentem, może zwrócić się do Sprzedawcy o wymianę zakupionego Towaru na inny egzemplarz tego samego Towaru lub inny Towar dostępny w Sklepie – za dopłatą lub zwrotem różnicy wartości. W przypadku konieczności dokonania zwrotu o formie zwrotu decyduje Klient.

2.   W przypadku wyrażenia przez Sprzedawcę zgody na wymianę Towaru, koszty przesyłki pokrywa Kupujący.

 

§9

Dane osobowe

 

1.   Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów wyłącznie w zakresie przewidzianym przepisami prawa, w tym zwłaszcza ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. - Dz.U.02.101.926 z późn. zm.) lub niniejszym regulaminem.

2.   Sprzedawca zobowiązuje się do podjęcia niezbędnych środków technicznych i organizacyjnych celem ochrony przetwarzanych danych osobowych.

3.   Poprzez zamówienia rejestrację Konta lub dokonanie zamówienia zgodnie z §2 i 3, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, podanych na formularzu rejestracji lub zamówienia, celem wykonania przez Sprzedawcę obowiązków wynikających z umowy z Klientem, a także niniejszego Regulaminu (w tym zwłaszcza – do wysyłki towaru, wystawienia faktury i prowadzenia bieżącej korespondencji).

4.   W przypadkach i na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych, w tym zwłaszcza w jej art. 24 oraz art. 32-35 uodo, Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania lub usunięcia.

5.   Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedawcę w celach marketingowych, a także zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcę informacji handlowej drogę elektroniczną.

6.   W każdym przypadku ujawnienie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne - z zastrzeżeniem, że niektóre dane są niezbędne Sprzedawcy celem wykonania umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem Sklepu.

7.   Dane osobowe Klientów mogą być udostępniane osobom trzecim w przypadku, gdy takie prawo lub obowiązek wynika z przepisów prawa.

 

§10

Wymagania techniczne, zakaz umieszczania treści bezprawnych, reklamacje na działalność Sklepu

 

1.   Sprzedawca udostępnia Klientom za pośrednictwem Sklepu możliwość nieodpłatnego korzystania z następujących usług świadczonych drogą elektroniczną (w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U.2002.144.1204 z późn. zm.):

   udostępnianie zawartości Sklepu

   zawieranie ze Sprzedawcą umów sprzedaży Towarów za pośrednictwem Sklepu, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

2.   Celem skorzystania z powyższych usług, Klient powinien dysponować: urządzeniem umożliwiającym połączenie z Internetem i posiadającym system operacyjny, łączem internetowym, niezbędnym oprogramowaniem (przeglądarką internetową) oraz kontem poczty elektronicznej.

3.   Zasady przechowywania przez Sprzedawcę plików cookies na urządzeniach Klienta, a także dostępu Sprzedawcy do owych plików cookies określa Polityka plików cookies, stanowiąca załącznik do niniejszego regulaminu

4.   Klient zobowiązuje się, że nie będzie umieszczał w ramach Sklepu treści (np. komentarzy) o charakterze bezprawnym - w tym zwłaszcza treści propagujących przemoc lub pornografię lub treści naruszających prawa osób trzecich. W razie otrzymania przez Sprzedawcę urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych treści dostarczanych przez Klienta, Sprzedawca może uniemożliwić dostęp do tych treści.

5.   Klient zobowiązuje się do

a) niekorzystania ze Sklepu w sposób zakłócający jego funkcjonowanie, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

b) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

c) korzystania ze sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz Sprzedawcy,

6.   W przypadku niezadowolenia z działalności Sklepu, Klient ma możliwość złożenia reklamacji pocztą elektroniczną, na adres: sklep@iziartwear.com. Klient zostanie poinformowany o sposobie załatwienia reklamacji na adres poczty elektronicznej, z którego została ona wysłana, w terminie 14 dni od jej otrzymania przez Sprzedawcę.

 

 

§11

Zmiany regulaminu

 

1.   Sprzedawcy przysługuje prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. W takim przypadku:

a) zarejestrowani Klienci zostaną poinformowani o zmianach za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres wskazany przy rejestracji - na co najmniej 14-dni przed wejściem zmian w życie.

b) zarejestrowani Klienci zostaną poproszeni o akceptację zmian regulaminu przy najbliższym logowaniu.

2.   Brak akceptacji zmian regulaminu jest tożsamy z wypowiedzeniem umowy o świadczenie usług elektronicznych, wskazanych w §9 niniejszego regulaminu ze skutkiem natychmiastowym i usunięciem Konta - z zastrzeżeniem §10 ust. 3 poniżej.

3.   Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przez Klientów, w szczególności nie będą miały wpływu na złożone zamówienia - które będą realizowane na zasadach dotychczasowych.

 

 

§12
Postanowienia końcowe

 

Prawem właściwym dla niniejszego regulaminu, a także dla wszelkich umów zawartych w jego wykonaniu (w tym zwłaszcza umów sprzedaży Towarów) jest prawo polskie.

 

Załącznik nr 1 do regulaminu – Polityka plików Cookies

 

§1

1.   Niniejsza Polityka określa zasady przechowywania przez Sprzedawcę informacji oraz dostępu Sprzedawcy do informacji już przechowywanej na Urządzeniach Klienta w formie plików Cookies.

2.   Wszelkie pojęcia, zdefiniowane w Regulaminie, zachowują swoje znaczenie także na gruncie ni niniejszej Polityki. Nadto, następującym pojęciom nadaje się poniższe znaczenie:

1.   Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Klient korzysta ze stron internetowych Sklepu.

2.   Cookies Własne - oznacza Cookies zamieszczane przez Sprzedawcę, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu.

3.   Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez osoby trzecie, za pośrednictwem strony internetowej Sklepu.

4.   Polityka niniejszej Polityka plików Cookiem, stanowiąca załącznik nr 1 do Regulaminu.

5.   Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Klient uzyskuje dostęp do Sklepu.

 

§2

1.   Sprzedawca za pomocą plików Cookies przechowuje na Urządzeniu Klienta informacje lub uzyskuje dostęp do informacji już przechowywanej – na zasadach określonych w niniejszej Polityce.

2.   Sprzedawca wykorzystuje następujące typy plików Cookies:

   Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Klienta i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia

   Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Klienta i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia.

3.   Korzystanie przez Sprzedawcę z plików Cookies nie powoduje zmian konfiguracyjnych w Urządzeniu Klienta i oprogramowaniu zainstalowanym w tym Urządzeniu.

 

§3

1. Sprzedawca wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:

   uwierzytelnianiu Klienta w serwisie i zapewnieniu sesji użytkowika w Sklepie

   realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych.

2. Sprzedawca wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:

   zbieranie ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych

   wykorzystywanie funkcji interaktywnych w celu popularyzacji Sklepu za pomocą serwisów społecznościowych.

§4

 

1.   Klient ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego Urządzenia w ustawieniach przeglądarki internetowej lub poprzez konfigurację usługi - w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na Urządzeniu Klienta. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

2.   Klient może w każdej chwili usunąć pliki Cookies.

3.   Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Sklepu.

 

© 2015 Izi Art Wear  All Rights Reserved.